INBRAIT

Inbrait, s.r.o. – Etický kodex

Společnost Inbrait, s.r.o. má primární zájem na dobré pověsti firmy a dlouhodobých kladných vztahů se všemi dodavateli a odběrateli. Etický kodex není zařazen mezi závazné právní předpisy. Dodržování etického kodexu ze strany společnosti je jejím dobrovolným morálním závazkem, který doporučuje způsob chování zaměstnanců vůči společnosti samotné, vůči kolegům, dodavatelům, odběratelům a všem orgánům státní správy a široké veřejnosti. Jsme si vědomi, že uvedené etické zásady mají vysokou vypovídající hodnotu o celé společnosti, o společném vědomí hodnot společnosti prezentovaných jednotlivými zaměstnanci a jejich vztahu k okolí při prezentaci společnosti jako celku. Inbrait se otevřeně hlásí k hodnotám společenské odpovědnosti firem. Společnost, i každý její zaměstnanec, se řídí pravidlem oboustranného užitku. Jsme přesvědčeni, že má-li být podnikání úspěšné, je nutné myslet nejen na ekonomické, ale i na sociálně-ekologické zásady, a tedy kromě tvorby zisku včlenit do podnikání i rozměr sociální a ekologický.

 

 1. Antimonopolní politika a soutěž
  1. Zásadně dbáme na dodržování pravidel poctivé hospodářské soutěže.
  2. Každý zaměstnanec společnosti předchází a zamezuje situacím, které by vedly k porušení pravidel poctivé hospodářské soutěže.
  3. Jsme proti jakýmkoliv aktivitám, které by vedly ke kartelovým dohodám, výměně informací s konkurencí, či dohodám, které by směrovaly proti umělému navýšení cen, či dohodám o koncových cenách v různých soutěžích a podobně.
 2. Praní špinavých peněz, ekonomické bojkoty a nesprávné platby
  1. V každém okamžiku jsme zásadně proti praní špinavých peněz a financování terorismu, a důrazně se vymezujeme proti jakémukoliv jednání, které by k těmto aktivitám vedlo.
  2. Jsme pravidelně auditovanou společností s pravidelně zveřejňovanými ekonomickými výsledky.
  3. Kdykoliv má zaměstnanec podezření, že se protistrana pokouší využít produkty či služby společnosti Inbrait k nezákonným účelům, jako je praní špinavých peněz a jiné nezákonné praktiky, je povinen o tom ihned informovat svého nadřízeného.
 3. Dodržování obchodních a právních předpisů
  1. Účetnictví vedeme tak, aby vždy obsahovalo pravdivé a přesné informace. Jsme včasným a pravidelným plátcem daní a jsme proti jakýmkoliv aktivitám, které by mohly být považovány za daňové úniky. Inbrait považuje platbu dalších zákonem stanovených povinných plateb za samozřejmost.
  2. Veškeré konání v rámci obchodních vztahů, nabídek a jiných činností, z důvodu plnění obchodních a podnikatelských cílů společnosti, se striktně řídí platnými zákony České republiky.
  3. Zásadně odmítáme jakékoliv jednání, které by vedlo k jejich porušování.
  4. Zavazujeme se plnit veškeré legitimní legislativní požadavky kladené na společnost podnikající na území České republiky, a dodržovat její platné zákony.
  5. Stejně tak vyžadujeme jednání v rámci zákona od svých dodavatelů a odběratelů.
  6. V případě, že zaměstnanec společnosti zjistí porušování zákonů České republiky, je povinen o tom neprodleně informovat svého nadřízeného.
 4. Jednání se zástupci organizací veřejné správy a jejich ovlivňování
  1. Přístup k zástupcům veřejné správy považujeme za stejně důvěrný, jako přístup k ostatním obchodním partnerům.
  2. V případě obdržení důvěryhodných informací o korupčním jednání pracovníků státní a veřejné správy, je zaměstnanec povinen okamžitě informovat svého nadřízeného a spolupracovat při vyšetřování odhalování korupční činnosti.
  3. Důrazně vystupujeme proti požadavkům na úplatek či jiné jednání, které by mohlo být vnímáno jako korupční, stejně jako odmítáme jednání zaměstnanců, které by mohlo být vnímáno jako korumpující.
  4. Zásadně odmítáme takové postupy a jednání zaměstnanců, které by mohly být považovány za ovlivňující, stejně jako odmítáme jakékoliv formy obdarovávání vedoucí ke změně postojů či názorů protistrany.
  5. Nabízet a přijímat dary je možné jen v případě, že souvisí s výkonem činnosti, a které se považují za běžné a vhodné vzhledem k okolnostem a neměly by, za standardních okolností, překročit částku v daném čase a místě běžnou.
 5. Oblast zákonů a předpisů týkající se dodržování předpisů o obchodu
  1. Společnost Inbrait, naši jednotliví zaměstnanci i odpovědné osoby vždy odvádějí kvalitní a profesionální práci tak, aby byli naši zákazníci spokojeni. Společnost poskytuje vysoce kvalitní služby, za které plně odpovídá.
  2. Cílem aktivit společnosti Inbrait je vždy komplexní splnění požadavků zákazníků. Těm vždy nabízíme služby, které jim prospívají, což také vzájemně přispívá k dlouhodobým a dobrým vztahům. Otevřeně s našimi zákazníky komunikujeme a pružně reagujeme na jejich potřeby a požadavky.
  3. Vždy jednáme tak, abychom naše zákazníky nepoškodili. V případě, že existuje riziko poškození zájmů zákazníka, Inbrait o této skutečnosti vždy informuje vhodnou formou, aby zákazníci o tomto riziku věděli.
 6. Oblast vztahů k zákazníkům a dodavatelům
  1. Ve všech vztazích – tedy vůči zákazníkům i dodavatelům– postupujeme jednotně, spravedlivě a vždy chráníme jejich práva.
  2. Při řízení společnosti stavíme na principech otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti.
  3. Při jednání jsme otevření a vždy sdílíme relevantní informace se zaměstnanci, dodavateli a odběrateli včetně finančního zdraví firmy, jejích výkonů, vlastnictví a řízení společnosti.
  4. Vždy usilujeme o rozvíjení dobrého jména, důvěryhodnosti a spolehlivosti u obchodních partnerů, zaměstnanců a všech ostatních zainteresovaných stran.
  5. Je striktně zakázáno přijímat další formy takového finančního zisku, který by mohl ovlivnit rozhodování v obchodních věcech v neprospěch společnosti, či poškozovat dobré jméno společnosti u obchodních partnerů a všech dalších zainteresovaných stran.
  6. Vždy hájíme dobré jméno našich dodavatelů a odběratelů u třetích stran.
 7. Pro oblast tvorby pozitivního podnikatelského prostředí
  1. Při obchodních soutěžích jednáme v mezích národně i mezinárodně uznávaných pravidel volného obchodu.
  2. Vždy jednáme důvěrně a korektně.
  3. Zásadně dodržujeme obchodní tajemství.
  4. Důsledně si stojíme za plněním uzavřených smluv a obchodních ujednání.
  5. Dodržování zákonů bereme jako základní předpoklad pro úspěšné podnikání.
  6. Poskytujeme plnou záruku na kvalitu svých produktů a služeb.
  7. V každém kroku svého podnikání postupujeme tak, abychom naplnili požadavky norem ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 i ISO/IEC 20000-1:2018.
 8. Oblast lidských práv
  1. Nikdy se nepodílíme na porušování základních lidských práv a svobod.
  2. Inbrait zcela odmítá dětskou a nucenou práci. Důsledně stojíme proti každí formě vykořisťování, otroctví a dalších praktik, které by omezovaly volný pohyb pracovníků.
  3. Vhodnými metodami se snažíme podporovat ty, kteří jsou sociálně znevýhodnění.
  4. Zabraňujeme v pracovněprávních vztazích přímé i nepřímé diskriminaci na základě pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, rasového původu, státního občanství, národnosti, jazyka, zdravotním stavu, náboženství, víry, rodinného stavu a dalších okolností, které by k diskriminaci mohly vést.
 9. Oblast vztahu k zaměstnancům
  1. Naší prioritou je rozvíjení dobrých vztahů na pracovišti, úcta k zaměstnancům i dobré vztahy mezi nimi, jejich informovanost a spravedlivé odměňování.
  2. Dbáme na zvyšování kvalifikace jednotlivých zaměstnanců.
  3. Trvale budujeme důstojné a odpovídající zaměstnanecké prostředí.
  4. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci a postupy, které odporují právu a dobrým mezilidským vztahům.
  5. Vždy dbáme na „Work-Life balance“ každého zaměstnance.
  6. Vedeme své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní odpovědnosti za budování dobrého jména společnosti.