INBRAIT

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby společnost INBRAIT s.r.o., IČ: 08593957, se sídlem Plzeňská 345/5, Praha, Smíchov, jakožto správce osobních údajů, zpracovávala mnou poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem evidence mé osoby v seznamu kandidátů a za účelem zasílání nabídek vhodných pracovních příležitostí.

Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU. Osobní údaje jsou dále poskytovány příjemcům osobních údajů, kterými jsou odběratelé a dodavatelé správce, s nimiž v případě úspěšného výběrového řízení bude subjekt spolupracovat. Před předáním osobních údajů třetí osobě, jak je uvedeno shora, je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR a dle zákona o zpracování osobních údajů.

Současně beru na vědomí, že zpracovateli uvedených osobních údajů jsou také společnosti sdružené v rámci skupiny společností, a to společnost ARBES Technologies, a.s., IČ 42192889, Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov, společnost FINAMIS s.r.o. IČ: 35791632, Na križovatkách 29, 821 04 Bratislava, společnost Crede Experto Praha spol. s r.o. IČ: 25138413, Nad Kazankou 172/57, 171 00 Praha 7 – Troja a společnost SC Servis Software for Investment Banking s.r.o. IČ: 11685654, Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4 – Michle.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky, lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů jsem si vědom svých práv, zejména pak práva na přístup k osobním údajům, na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku. Bližší údaje o zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://inbrait.com/zpracovani-osobnich-udaju/.